Skip to content

0.4կՎ Գլխավոր և բաշխիչ վահաններ​

0,4կՎ MCB անջատիչներ՝ անվանական հոսանքը 1-125Ա 0,4կՎ MMS շարժիչների թողարկման անջատիչներ՝

Մանրամասներ »

0,4կՎ MCB անջատիչներ՝ անվանական հոսանքը 1-100Ա 0,4կՎ MMS շարժիչների թողարկման անջատիչներ՝

Մանրամասներ »

0,4կՎ Պահուստի ավոտմատ միացման սարքեր՝ անվանական հոսանքը 40-3200Ա 0,4կՎ Բեռի անջատիչներ

Մանրամասներ »

0,4կՎ բաժանիչներ և բեռի անջատիչներ անվանական հոսանքը մինչև 1250Ա 0,4կՎ ուղահայաց

Մանրամասներ »
Play Video