Կարևոր տեղեկատվություն

Տուփախողովակներում և ճոռերում փնջերով անցկացված հաղորդալարերի և մալուխների երկարատև թույլատրելի հոսանքները պետք է ընդունվեն հաղորդալարերի համար` սույն բաժնի NN 4 և 5 աղյուսակներից` ինչպես խողովակներում անցկացված հաղորդալարերի համար, մալուխների համար` սույն բաժնի NN 6-8 աղյուսակներից` ինչպես օդում անցկացված մալուխների համար:

Կաբելային արտադրանքի ռուսական և արտասահմանյան արտադրության անալոգների աղյուսակ

ԱՊՀ և եվրոպական արտադրության ուժային մալուխների
անվանումների համանմանության աղյուսակ

ПТЭ Arm

«Ստանդարտացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի դրույթի կատարումն ապահովելու նպատակով
ինչպես նաև հաշվի առնելով էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքների նախագծման, պատրաստման, կառուցման և շահագործ
ժամանակ մարդու կյանքին և առողջությանը, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ու պետական գույքին, շրջակա միջավայ
պատճառելու ռիսկի աստիճանը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը
որոշում է.
1. Հաստատել էլեկտրակայանների և ցանցերի շահագործման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը՝ համաձայն հավելվա
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից 6 ամիս հետո:

ПУЭ Arm

«Ստանդարտացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի դրույթի կատարումն ապահովելու նպատ
ինչպես նաև հաշվի առնելով էլեկտրական բաշխիչ սարքերի և ենթակայանների սարքվածքի նախագծման, պատրաստման, կառո
շահագործման ժամանակ մարդու կյանքին և առողջությանը, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ու պետական գույքին, շրջ
միջավայրին վնաս պատճառելու ռիսկի աստիճանը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը
որոշում է.
1. Հաստատել «Էլեկտրական բաշխիչ սարքերին և ենթակայանների սարքվածքին ներկայացվող պահանջներ» տեխնիկական
կանոնակարգը` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից 6 ամիս հետո:

ПТЭ

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

ТБ Arm

«Ստանդարտացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի դրույթի կատարումն
ապահովելու նպատակով, ինչպես նաև հաշվի առնելով էլեկտրակայանքների շահագործման ժամանակ մարդու կյանքին
ու առողջությանը, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ու պետական գույքին, շրջակա միջավայրին վնաս
պատճառելու ռիսկի աստիճանը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը
որոշում է.
1. Հաստատել «Էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը`
համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

Հակահրդեհային ուղեցույց

Առաջին օգնություն

EMOK

Սույն կանոնները կանոնակարգում են էլեկտրամատակարարող ընկերության (այսուհետև`
մատակարար) և սպառողի փոխհարաբերությունները:

Մատակարարը պարտավոր է էլեկտրական էներգիա մատակարարել յուրաքանչյուր
սպառողի` սույն կանոնների համաձայն, էլեկտրամատակարարման պայմանագրի (այսուհետև`
Պայմանագիր) հիման վրա` մատակարարի կողմից կնքված (կապարակնիքով կամ հոլոգրաֆիկ
կնիքով) հաշվառքի սարքի առկայության դեպքում։


0.4կՎ ԲՎ Արձանագրության նմուշ

0.4կՎ բաշխիչ վահանները նախատեսված են էլեկտրէներգիայի ընդունման, բաշխման, հիմնական պարամետրերի չափման և  հաշվառման համար: Կիրառելի են բնակելի և հասարակական շենքերի, արտադրական և շինարարական տարածքների էլեկտրասարքավորումների սնուցման համար՝ ապահովելով 380/220Վ 50Հց ցանցում ելքային ուղությունների պաշտպանություն գերբեռնումներից,  կարճ միացումներից, ինչպես նաև կարող են համալրված լինել հոսակորուստից պաշտպանությամբ, ավտոմատ ղեկավարման և հսկման համակարգերով՝ ըստ տեխնիկական առաջադրանքի:

Филатов А.А. Обслуживание электрических подстанций оперативным персоналом (1990)

Электрическая энергия вырабатывается на электростанциях, передается по воздушным и кабельным линиям  к центрам потребления и потребляется нагрузкой  при различных значениях номинальных напряжений. 
Это обеспечивает наиболее экономическую работу электрических систем.

Насибулина Д. - Библия электрика ПУЭ, МПОТ, ПТЭ (Российское законодательство)

Правила устройства электроустановок
(ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые
и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ,
в том числе на специальные электроустановки,
рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок,
не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил
могут применяться для таких электроустановок
в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
Требования настоящих Правил рекомендуется
применять для действующих электроустановок,
если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на
обеспечение требований безопасности.

Инструкция по оказанию первой помощи 2007 МИЭЭ

Инструкция представляет собой краткое руководство к
действию по оказанию первой помощи при несчастных случаях, а также может использоваться в учебном процессе
для работников различных отраслей экономики.
Инструкция разработана специалистами Московского института энергобезопасности и энергосбережения. В основу
инструкции положена методика врача В.Г. Бубнова, разработанная в соответствии с программой курса «Основы медицинских знаний», рекомендованного Министерством образования и науки РФ, и «Курса медицинской подготовки спасателей», одобренного Медицинским управлением МЧС России.